עוד מעט זמן… הולך אני אל מי ששלחני

יוחנן ז’ 14-36

עוד דרשות